Overeenkomst Onderwijs.pro en stichting CommTop

Onderwijs.pro en stichting CommTop hebben vandaag 20 april 2018 een overeenkomst gesloten. Het doel van de beoogde samenwerking tussen de partijen is professionalisering van de communicatiebranche ten behoeve van de individuele professional, zowel aan de zijde van het onderwijs als de arbeidsmarkt.

Stichting CommTop houdt zich bezig voor het beschrijven, ontwikkelen, en borgen en laten uitvoeren van de branchestandaard voor de communicatiebranche volgens de meetlat / register www.commtop.nl.

Onderwijs.pro zal hiervoor de komende periode bezig houden met het op- en inrichten van een examencommissie voor deze branche, het ontwikkelen van audits voor de aangesloten onderwijsinstellingen en het verzorgen van de opleiding voor assessoren.

De overeenkomst is voor een periode van twee jaar afgesloten.

Agenda bijzondere bestuursvergadering stichting CommTop

Bijeenkomst bijzondere bestuursvergadering stichting CommTop
Plaats: Landgoed Groot Spriel, Garderenseweg 150, 3881 NC Putten
Tijd: donderdag 8 februari 2018, van 19.30 tot 21.00 uur; zaal open vanaf 19.00 uur

CommTop heeft, in samenspraak en afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC, de branchestandaard voor de communicatiebranche ontwikkeld naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Dit is een onderwijs overstijgend kader dat ondubbelzinnig vastlegt wat mensen kennen, begrijpen en kunnen. Aan de hand hiervan heeft de stichting CommTop een competentieteam en expertpanel samengesteld met de opdracht competentiesets te ontwikkelen in het verlengde van de vastgestelde beroepsstandaarden communicatiebranche die leiden tot een breed voor de communicatiesector toepasbare competentieset op basis waarvan o.a. EVC-procedures kunnen worden uitgevoerd.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Voorgenomen besluiten met een toelichting door respectievelijk dr. Annie Kemper – Nationaal Kenniscentrum EVC / De Examenkamer.

3. Toelichting door Harm Rozie – Communication Concert en lid RvA Stichting CommTop.

4. Toelichting totstandkoming en demonstratie gebruik van competenties i.h.k.v. een EVC traject door Robinet Bargeman – Bureau STERK.
Tijdens de vergadering liggen de beschreven competenties en de samenstelling van deze branchestandaard ter inzage.

5. Pauze en gelegenheid de competentieset en branchestandaard te bestuderen.

6. Gelegenheid tot stellen van vragen.

7. Besluit: de voorliggende competentieset te accepteren als branchestandaard voor de communicatiebranche die wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Nationaal Kenniscentrum EVC.

8. Wat mag u verder van CommTop verwachten, wat zijn de plannen met o.a. de doorontwikkeling van het register.

Groningen, 3 februari 2018
Jenny Le Large-Groothuijzen – Directeur
dr. Reijer Verver – voorzitter Programmamanager/ secretaris

Klik hier voor de agenda in pdf-format

Eindelijk een goede meetlat voor professionaliteit in de communicatiebranche

ROTTERDAM – 19 JANUARI 2018

Binnenkort kunnen de vele tienduizenden werknemers en zzp’ers in de communicatiebranche hun professionele competenties beter dan ooit laten meten en aansluiten op de vraag uit de markt. Zo kunnen de kennis en vaardigheden die iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd, voortaan worden gezien en meegewogen door werkgevers en opdrachtgevers – ook bij salarisbesprekingen en in uurtarieven.

Om wat voor meetlat gaat het?
Stichting CommTop presenteert 8 februari de meetlat een competentieset voor professionals in de communicatiebranche, naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus. Nadat het Nationaal Kenniscentrum EVC (Erkenning van Verworven Competenties) deze set heeft geaccepteerd als branchestandaard, vormt het de meetlat voor professionaliteit in het nieuwe CommTop Register voor de communicatiebranche.

Daarmee krijgen de professionals in deze branche een landelijk, uniform platform waarop zij, meetbaar en wel, kunnen laten zien wat ze op een snel veranderende arbeidsmarkt te bieden hebben. Niet alleen op basis van hun opleiding, maar vooral ook op basis van ervaring die ze daarna in de praktijk hebben opgedaan, en die ze nu kunnen bezegelen met EVC-certificering. Een keur aan instrumenten helpt hen zich verder te ontwikkelen, te profileren en te positioneren.

Intermediairs, werkgevers en opdrachtgevers hebben via dit platform direct inzicht in de toegevoegde waarde van kandidaten. Gewilde professionals zijn zo snel en effectief te matchen. Met de meetlat kan de behoefte aan trainingen en opleidingen ook beter worden geduid. Opleiders en trainers zijn gevraagd een te certificeren aanbod te ontwikkelen en zo ook de presenteren op een aparte website.

Waar en wanneer?
CommTop presenteert de competentieset en het register tijdens een bijzondere bijeenkomst op 8 februari van 19:30 tot 21:00 uur op landgoed Groot Spriel in Putten. Achtereenvolgens zullen drie sprekers uitleg geven over de verschillende aspecten van dit voor ongetwijfeld velen nog onbekend terrein: dr. Annie Kempers – directeur van de Examenkamer / Nationaal Kenniscentrum EVC, Harm Rozie – directeur/eigenaar van Communication Concert , en Rob Egberts – eigenaar van Bureau STERK.

CommTop nodigt alle belanghebbenden — professionals en bedrijven in de communicatiebranche, zowel aan de aanbod- als de vraagzijde, maar ook beroepsverenigingen en andere organisaties — van harte uit voor deze presentatie. Zij krijgen volop gelegenheid om te reflecteren op de competentieset, zodat verdere aanscherping mogelijk is.

Adres Groot Spriel: Garderenseweg 150, 3881 NC Putten, Op slechts 10 autominuten van A28 en A1; bushalte voor de poort van het landgoed.
Aanmelden via info@commtop.nl s.v.p. onder vermelding naam, organisatie, functie en telefoonnummer.
De locatie is beperkt tot maximaal 80 personen.

Noot voor de redactie:
Meer informatie https://www.commtop.nl/ en https://www.commtopregister.nl/
Zie ook http://www.stvda.nl
Contact: info@commtop.nl dr. Reijer Verwer 06 14 46 36 22 of Jenny Le Large 06 24 54 10 94

Introductie CommTop

Een aantal jaren geleden richtte een groep ervaren communicatoren uit ongerustheid de stichting CommBat op. De enorme invloed van de moderne media, de groeiende verschuiving naar marketing oftewel toename van commercieel, promotionele doelen en de brede uitwaaiering van het vak in allerlei deelspecialisaties voedden deze ongerustheid. In een aantal discussiebijeenkomsten met hbo’s en universiteiten vond CommTop gehoor. Ook docenten, studenten en andere vakcollega’s beaamden die grenzeloze vervloeiing van de kern van waarachtige informatie. Nepnieuws en schaamteloze manipulatie waren toen nog geen hot items, maar voegden zich recent bij deze degraderende ontwikkeling.

De naam CommBat die in klank reminisceert aan het Engelse woord voor strijd is in december 2017 overgegaan in CommTop. Van discussie over het vak verlegt het bestuur haar werkzaamheden naar daden en daarmee naar een aanpak die voor beroepsfunctionarissen, studenten en werkgevers meer duidelijkheid over de vakinhoud en het niveau van de vakbekwaamheid.

In navolging van het ‘Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren’ waaraan de Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd, opereert CommTop hierbij in samenspraak en afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC door een communicatie branchestandaard te ontwikkelen naar analogie van het kwalificatie raamwerk van leeropbrengsten op acht niveaus.

De eerste stap betreft de invoering van een registratiemogelijkheid. Een overzicht van gekwalificeerde en werkzame communicatoren. De tweede activiteit houdt de toetsing in van het beroepsniveau aan de hand van assessments over de persoonlijke competenties.

Maar we hebben toch beroepsniveauprofielen e.d. zult u zeggen. Dat klopt, maar er is een wezenlijk verschil tussen profielen van een gegeven functie en de eigen competenties. Een niveauprofiel beschrijft de werkzaamheden behorende bij een positie in de communicatiesector. Het is een algemene generale beschrijving. Competenties zijn de vaardigheden die een communicatiespecialist persoonlijk in huis heeft. Hieruit blijkt niet alleen zijn of haar werkniveau, maar tevens de geschiktheid op een bepaald niveau te kunnen werken. Bij het bepalen van competenties nemen ervaringen nadrukkelijk ook een eigen plaats in. Zij die zo’n competentietoets afleggen verkrijgen inzicht in hun specifieke geschiktheden en hun niveau. Dat is bij voorbeeld ook richtinggevend voor hun inkomen in de maatschappij , terwijl ook werkgevers, die nu moeite hebben gezien de breedheid van het vak de functionele kwaliteiten in te schatten, meer houvast krijgen over aanstellings- en betalingsniveaus.

CommTop bericht u op deze site binnenkort hoe een en ander gedetailleerd in zijn werk gaat.

Gevraagd: 10 rolmodellen communicatiebranche

Ben je werkzaam in de communicatiebranche als medewerker, adviseur, journalist, webmaster en nieuwsgierig naar je eigen status en/of verdere professionaliseringsroute?

CommTop zoekt op voor de korte termijn 10 ‘rolmodellen’ voor een valideringsdag. Deze rolmodellen worden begeleid met het invullen van hun portfolio, CV met een opmaat naar certificering. Vooral de nieuwsgierige professional in deze branche kan ervaren of een registratie, certificering hen ook daadwerkelijk helpt om sneller te worden gevonden.

Ben je geïnteresseerd? Ken je een professionals die hiervoor in aanmerking komt en interesse heeft? Laat ons dit weten via info@commtop.nl. We plannen hiervoor een dag in Landgoed Spriel in Putten, uiterlijk vierde week januari a.s.

Nationaal Kenniscentrum EVC erkent beroepscompetentiestandaard voor communicatiebranche

CommTop als uitvoerder landelijke certificering communicatiebranche

DOORN – 29 juni 2017

Commtop logo

Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de door CommTop ingediende beroepsstandaard erkend op basis waarvan de beroepscertificering in de Nederlandse communicatiebranche gaat plaatsvinden.

Op donderdag 29 juni jl. heeft CommTop – in aanwezigheid van de directeur Stichting Examenkamer/ Het Nationaal Kenniscentrum EVC – in een besloten bijeenkomst in Doorn de 10 beroepsverenigingen in de communicatiebranche op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. De beroepsverenigingen zijn daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om samen met CommTop breed gedragen verdere beroepsstandaarden voor de communicatiebranche te ontwikkelen.

Met die beroepsstandaarden kunnen opleidingen duidelijk maken tot welke beroepsniveaus ze opleiden. En professionals in de communicatiebranche kunnen duidelijkheid geven over hun beroepsbekwaamheid, verworven via formeel, non-formeel of informeel leren. Voor de vaststelling van het beroepscompetentie-niveau van professionals zullen EVC-procedures worden ingezet.

Federatie voor de Communicatiebranche

CommTop, Federatie voor de Communicatiebranche, is een groep ervaren communicatieprofessionals die de leemtes in opleidingseisen en kwalificaties willen aanpakken en willen bijdragen aan professionaliteit in de communicatiebranche. CommTop is de nieuwe naam van – tot voor kort – de stichting CommBat.

Beroeps- en branchestandaarden broodnodig

Het Nationaal Kenniscentrum EVC is door de Stichting van de Arbeid aangewezen om in Nederland het EVC-stelsel voor de arbeidsmarkt te beheren. Onderdeel daarvan is om beroeps- en branche-standaarden te erkennen die ingezet kunnen worden bij EVC-procedures, waarmee competenties van professionals/vakvolwassenen gevalideerd kunnen worden. De individuele competenties worden vastgelegd in een ervaringscertificaat door daartoe aangewezen erkende EVC-aanbieders.

In september verder

In Doorn is de beroepsverenigingen in de communicatiebranche uitgelegd wat de erkenning van de eerste beroepsstandaard inhoudt. En verder wat het belang is voor werkgevers- en werknemers-organisaties, voor communicatieopleidingen en professionals van de ontwikkeling van aanvullende -standaarden en -niveaus. Op basis van de uitgangspunten van ‘een leven lang leren’ blijven mensen zich ontwikkelen en dat kan via het valideren van verworven competenties in beeld gebracht worden en tot een certificering en diplomering leiden.

De beroepsverenigingen zijn uitgenodigd om in september te gaan meedenken over hoe de overige beroepskwalificaties in de communicatiebranche tot stand kunnen komen.