Nieuwsbrief CommTop Augustus 2018

Nieuwsbrief Augustus 2018

Met deze nieuwsbrief informeert CommTop over de ontwikkeling en toepassingen van de branchestandaard communicatiebranche.

In deze nieuwsbrief:

1. Introductie
2. ANBI
3. Jaarverslag 2017 – splitsing diensten
4. Bedrijfsbureau
5. Expertpanel en competentieteam
6. CommTop.nl en CommTopregister.nl
7. PR en voorlichting
8. Assessoren
9. Status CommTop branchecertificering

1.    Introductie

Nu we de branchestandaard hebben opgebouwd aan de hand van EQF en de inschaling op NLQF niveau is ingezet, moeten we als branche echt opschieten, want de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt gaan heel snel. Veel banen en opdrachten worden nu al gezocht op basis van competenties en vaardigheden met branchespecifieke competenties. Indien wij dit als CommTop niet aanpakken, dan doen de commerciële partijen dit wel, met alle gevolgen van dien.

Tevens zijn er ook verrassende ontwikkelingen in het onderwijs te melden. Zo is het opleidingsinstituut SRM overgenomen door NCOI.

Inmiddels zijn alle middelen gereed voor registreren, assessments, certificeren et cetera en willen we in het komende jaar zowel aan de kant van professionals en onderwijs als arbeidsmarkt de branchestandaard introduceren en laten gebruiken. Door middel van de branchestandaard kan de professional in het register opgenomen worden met een bepaalde (gecertificeerde) rol.

Geen register waar je op mag staan na een ballotagecommissie, maar een register met een eigen, goed beschermd ePortfolio, dat je je hele leven lang zelf kunt beheren en ontwikkelen. Je kunt hier zelfs een overstap mee maken naar andere branches.

Met dat ePortfolio kun je je laten certificeren door assessoren en zo je gevolgde opleidingen, werkervaringen, referenties en zo meer laten meewegen. Dit moeten wel ingeschaalde opleidingen zijn, oftewel met een certificaat waarop staan aangegeven op welk NLQF-niveau de opleiding is ingeschaald. (Overigens zal per 1-1-2019 of 2020 iedere bekostigde opleiding dit ook moeten aangeven volgens de Europese richtlijnen EQF).

Om te mogen certificeren, moet Stichting CommTop als branchestandaard verbindingen aangaan met alle actoren in deze branche. Het moet van twee kanten werken. Onderwijs, assessoren en EVC-aanbieders worden vervolgens weer gecontroleerd volgens een PCDA-cyclus. CommTop wordt hierop ook weer gecontroleerd door NLQF volgens de Europese richtlijnen.

Op basis van deze eerste branchestandaard ligt er nu een basis voor:

1) onderscheid in professionaliteit en niveaus;

2) beschrijvingen van branchespecifieke competenties;

3) enkele rollen, die in deze branchestandaard zijn ‘gehangen’.

Hier heeft het onderwijs (vooral voor en in deze branche) jarenlang op gewacht. Maar ook voor de arbeidsmarkt is dit zeer gewenst. Tot slot, maar niet op de laatste plaats: de professional zelf. Als je kunt aantonen op welk niveau je zit en dat je moeilijk en complex werk verricht, dit ook kunt laten zien aan de hand van de meetlat, dan wordt het ook voor de buitenwereld duidelijker dat ‘communicatie’ niet iets is wat iedereen kan …

Ook is dit voor organisaties zeer van belang, want er kan nu worden gezocht naar een betere ‘match’ op alle niveaus met alle skills.

2.   ANBI

Stichting CommTop voldoet aan alle voorwaarden voor een ANBI-status, ofwel een ‘algemeen nut beogende instelling’ omdat deze zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen nut voor de gehele communicatiebranche. Dit betekent dat de stichting CommTop geen winst gemaakt mag en kan worden. Zie hiervoor https://www.commtop.nl/verantwoording-anbi/

3.    Jaarverslag 2017 – splitsing diensten
Na de splitsing van de taken stichting CommTop en haar bedrijfsbureau is het jaaroverzicht van Stichting CommTop 2017 afgerond. Het jaarverslag staat vermeld op Jaarverslag 2017. Dit is tevens in lijn met de vereisten voor een stichting met ANBI-status.

4.    Bedrijfsbureau

Voor de uitvoering rond de branchestandaard CommTop is een bedrijfsbureau geformeerd voor alle uitvoerende activiteiten, namelijk:

a) Vergoedingen medewerkers, contractanten bedrijfsbureau, assessoren, leden centrale examencommissie volgens de procedures; b) Alle facilitaire zaken rond www.commtop.nl en www.commtopregister.nl

c) De Klachten- en Geschillencommissie behoudt een aparte status buiten beide stichtingen.

De Branchestandaard (onderhoud, evaluatie) blijft bij het bestuur van de Stichting CommTop;

Zo ook de Raad van Advies en het Expertpanel.

5.    Expertpanel en competentieteam

Het huidige competentieteam en expertpanel hadden als doel het realiseren, controleren en verifiëren van de nieuwe branchestandaard. Beiden hebben nu aan hun opdracht voldaan en zijn hier per brief over geïnformeerd.

Expertpanel in een nieuw jasje

CommTop is destijds gestart met een Competentieteam en Expertpanel. Met de voltooiing van de eerste branchestandaard wordt per 1 september 2018 het Competentieteam opgeheven. Het Expertpanel wordt opnieuw ingericht, met ook een andere opdracht en ook eisen aan de deelnemers van dit panel.

Stichting CommTop stelt het profiel voor een lid van het Expertpanel op.

Wat wordt van het Expertpanel gevraagd? Wat zijn de procedures? Welke expertise is hiervoor nodig? En zo

ook: welk profiel past hier het beste bij?

Het streven is dat per 1 januari 2019 een Expertpanel is benoemd met een ‘hoog’ niveau.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

6.    CommTop.nl en CommTopregister.nl

De afgelopen twee maanden hebben zowel de website (www.commtop.nl) als het register (www.commtopregister.nl) een metamorfose ondergaan met zo ook een kwaliteitsslag op het aanbod, verduidelijking en alle trajecten die via de branchestandaard lopen.

Het blijft altijd lastig om te communiceren over een stichting die alleen een branchestandaard heeft ontwikkeld, bewaakt en onderhoudt voor een gehele branche.

Afgezien van kleine resterende aanpassingen kunnen we nu stellen, dat de eerste fase van deze websites is afgerond. Voor de volgende ronde is het van belang dat de juiste teksten op de goede plaats staan en dat iedereen met behoefte aan informatie, vragen, deze ook kan lezen.

Iedere aanvulling en reactie op de inhoud blijft van harte welkom!

7.    PR en voorlichting

Blogs

Voor wat betreft de PR hebben we besloten onder andere een blog-pagina toe te voegen op basis van een aantal benoemde thema’s. We schrijven hiervoor bloggers en journalisten aan die vanuit een bepaalde optiek schrijven over die thema’s. Het kunnen soms oude blogs zijn (in een nieuw jasje) of ook nieuwe gedachtespinsels. Er is hiervoor een speciale redactie benoemd. Daarbij zoekt deze een aantal ‘junioren’ met een aanvullende, frisse visie.

Vanuit de bestuurders, eigenaars- of onderwijspositie kan een ieder een eigen visie geven over de branchestandaard en de kansen voor alle actoren. Wilt u zelf een blog inbrengen of kent u iemand die dit graag doet en kan?

Stuur ons de naam en mailadres en wij nemen contact op.

Bijeenkomsten

De ontwikkelingen rond de implementatie branchestandaard onderwijs/arbeidsmarkt verlopen snel. Reden waarom Chhetri Ober, directeur Onderwijs.pro, en Tijs Pijls directeur NLQF, bereid zijn gevonden om de status van de CommTop/NLQF branchestandaard te presenteren. Het bestuur van Logeion is verzocht medeorganisator te willen zijn van deze informatiebijeenkomst.

Gestreefd wordt naar een ‘open’ bijeenkomst (gratis entree) op respectievelijk: Maandag 10 of 17 september; Dinsdag 18 of 25 september en donderdag 27 september – vanaf 19.00 uur.

Momenteel wordt gezocht naar een geschikte locatie in de regio Utrecht.

Voor deze bijeenkomst nodigen wij behalve Logeion(leden), achterban CommTop alle belanghebbende partijen, onder andere organisaties m.b.t. communicatieonderwijs, -arbeidsmarkt, EVC aanbieders en assessoren

8.    Assessoren

Inmiddels zijn er drie assessoren opgeleid en officieel benoemd. Dit zijn Marije van Sichem (hoofdassessor), Krijn van Rijn en Vera de Witte. Zij zijn sinds deze week zichtbaar op het register (www.commtopregister.nl). Frank Stevens en Nico de Leeuw zijn in opleiding. Daarnaast heeft zich nog een aantal kandidaten aangemeld. Het is ook de bedoeling dat deze assessoren kunnen worden ingezet bij assessmentgesprekken verzorgd door EVC-aanbieders.

De taken van hoofdassessor en assessor zijn beschreven in functieprofielen

9.    Status CommTop branchecertificering

Zoals bekend, dateert het EQF uit 2008 en heeft Nederland zich tot taak gesteld om de invoering hiervan per 2022 voor alle branches te realiseren. Het EQF is in de Europese context ontwikkeld met de opdracht vanuit de Europese Commissie aan alle lidstaten om daarvoor een nationale vertaalslag te maken en dat te implementeren.

In november 2016 is een arbeidsmarkt-gerelateerd convenant afgesloten tussen de Stichting van de Arbeid en de Ministeries SoZaWe, OCW en EZ. De branchestandaard van Stichting CommTop voor de communicatiebranche is in mei jl. erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC daartoe aangewezen door de Stichting van de Arbeid. https://www.commtop.nl/wp-content/uploads/2018/07/20160322-EVC-StvdA-overheid-afspraken.pdf

Dit betekent dat alle organisaties in Nederland met een CAO deze landelijke erkenning ook dienen op te nemen in te benoemen functies/opdrachten, functiebeoordeling en als afgeleide ook salariëring met betrekking tot communicatie gerelateerde functies of opleidingen. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zich met de ondertekening van het convenant verplicht tot het doen van een inspanningsverplichting om daar waar mogelijk bij besprekingen over cao’s EVC mee te nemen. En cao’s worden gemaakt per sector/beroepsgroep.

Als stichting CommTop hebben wij inmiddels ook de grotere inkoopbureaus bij de overheid benaderd. Bij aanbestedingen ‘communicatie’ opdrachten is het van belang dat de nieuwe branchestandaard, de niveaus et cetera ook zo snel mogelijk worden geïmplementeerd.

Wij voorzien namelijk een situatie dat het onderwijs weer wacht op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt weer op het onderwijs. Reden waarom we ook met de Vereniging Hogescholen willen afstemmen wanneer de opleidingen overgaan tot de nieuwe branchestandaard in hun curricula.

Tevens staat een afspraak met de NVAO gepland.

Stichting CommTop mag niet zelf onderwijs, professionals en functies of opdrachten certificeren. Dat dient ‘de markt’ te doen, oftewel alle in de praktijk uitvoerende instanties die te maken hebben met professionaliteit in de branche.

Het spreekt vanzelf, dat dit geen specifiek Nederlands project is, maar deel uitmaakt van een internationaal en Europees certificeringproject. Expats, studenten en academici, nationale en internationaal actieve uitzenders en payrollers voor de communicatiebranche zullen hiervan profiteren, omdat het systeem internationale transparantie garandeert en arbeidsmobiliteit en –flexibiliteit voor de communicatie-arbeidsmarkt in de toekomst verheldert en vergroot. Stichting CommTop zal in de toekomst ook internationaal de Nederlandse standaardisering vertegenwoordigen en verder kunnen integreren in de Europese standaard.

Namens bestuur CommTop en Inschaling.pro
Jenny Le Large, directeur/voorzitter
Stichting CommTop

Augustus 2018