Nieuwsbrief Mei 2018

 
 
 

Met deze nieuwsbrief wil CommTop belanghebbenden informeren over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling en implementatie van de communicatie branchestandaard.

Branchestandaard communicatiebranche

Op dinsdag 15 mei heeft de commissie van Annie Kempers (stichting Examenkamer/Kenniscentrum EVC) laten weten dat de beroeps-/branchestandaard CommTop door hen is goedgekeurd. CommTop kan nu zowel professionals als onderwijs certificeren op respectievelijk de niveaus 4 tot en met 7.

1.  Bestuur

Reijer Verwer heeft met ingang van donderdag 18 april jl. zijn werkzaamheden als secretaris van het bestuur gestopt. Wij respecteren zijn besluit; een keuze die is genomen wegens persoonlijke omstandigheden. Reijer heeft aangegeven dat hij wel beschikbaar blijft voor de wijzingen, verfijning van de branchestandaard. Hier zal echter wel een betalingen tegenover moeten staan.

Er is nu een vacature ontstaan voor de functie van secretaris. De vacature van programmamanager is nu ingevuld door de samenwerking met Inschaling.pro.

Tot die tijd neemt Maarten Wienbelt de taken van de secretaris waar.

2. Overeenkomst met Inschaling.pro

Onderwijs.pro en stichting CommTop hebben 20 april 2018 een overeenkomst afgesloten. Het doel van de beoogde samenwerking tussen de partijen is professionalisering van de communicatiebranche.

Chhetri Ober, één van de directeur van Inschaling.pro, begeleidt ons bij de verdere inrichting ePortfolio, opleiding assessoren, inrichting van de Centrale Examencommissie, totstandkoming van diverse commissies (onder andere Klachten en Geschillencommissie).

2.  Bijeenkomst onderwijs

Op 18 april jl. is op het kantoor van Harm Rozie een bijeenkomst georganiseerd met (on)bekostigde onderwijs­instelling. Doel van deze bijeenkomst was een toelichting te geven over de inschaling van opleidin­gen in EQF/NLQF volgens de CommTop branchestandaard voor de gehele communicatiebranche.

Met de officiële goedkeuring van de branchestandaard zullen de leden van de Examencommissie binnenkort contact opnemen met de examencommissies van de betrokken opleidingen voor de CommTop certificering.

3.  Organogram

De laatste twee weken is intensief met Inschaling.pro de laatste hand gelegd aan alle procedures voor een onafhankelijke, kwalitatieve certificering voor de individuele professional zo ook het onderwijs. Een inzage van deze procedures en zo ook een organogram is mogelijk.

Heeft u hierin interesse, stuur dan een mail naar secretariaat@commtop.nl.

Alvast een korte uitleg over de betrokken actoren:

 1. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de stichting CommTop. De Raad van Advies bestaat momenteel uit zes leden; momenteel is de voorzitter RvA in gesprek met een zevende lid, zoals statutair ook vastgesteld.

 

Alvast een korte uitleg over de betrokken actoren:

 1. Het bestuur van de stichting CommTop heeft als belangrijkste missie om de kwaliteit van de professionals in de communicatiebranche te borgen. CommTop heeft hiervoor een meetlat voor de communicatie­branche ontwikkeld die werkt met een goedgekeurde een goedgekeurde Branchestandaard door Examenkamer/Kenniscentrum EVC. Taken: beschrijven, ontwikkelen, en borgen en laten uitvoeren van de branchestandaard voor de communicatiebranche volgens de meetlat / register commtop.nl.

Zij laat overige taken uitvoeren door:

 1. De Centrale Examencommissie – Bestaat uit minimaal drie tot maximaal vijf leden. De Centrale Examencommissie van Stichting CommTop staat samen met het bestuur van de stichting in voor de borging van de branche­standaard CommTop op respectievelijk de niveaus 4 tot en met 7, zowel als op individueel als op onderwijsniveau. De Centrale Examencommissie toetst, controleert de examens van aangesloten opleidingen. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Examencommissie.
 2. Bij de stichting CommTop is een Beroeps- en Geschillencommissie Deze Beroeps- en Geschil­len­commissie is een onafhankelijke commissie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in opdracht van de stichting CommTop organiseert
 3. pro begeleidt de inrichting van de Centrale examencommissie, richt deze in en begeleidt hen bij het beschrijven van de interne procedures. Verder ontwikkelt Inschaling.pro audits voor de aangesloten onderwijsinstellingen en opleidingen voor assessoren.
 4. De assessoren worden begeleid en gemonitord door Inschaling.pro. Voor een certificering komt de aan­vraag te liggen bij een door het register / meetlat aangewezen assessor. Deze bepaalt of een directe certifi­cering mogelijk is of dat er een EVC traject nodig is.
 1. Paragin ontwikkelt en beheert het register van CommTop. Paragin is een ontwikkelaar van internet­software met specialismen in competentie-, kennis- en talentontwikkeling voor grote en kleine organi­saties in onderwijs en bedrijfsleven. Paragin onderstreept de noodzaak van onze behoefte aan een specifieke e-PortfolioNL die ook voldoet aan de nieuwe privacy wet- en regelgeving. In het CommTop register zullen professionals zichzelf kunnen positioneren en profileren – om zichtbaar te zijn en gevonden te kunnen worden door werkgevers en opdrachtgevers. CommTop ambieert om profes­sionals te kunnen laten certificeren zowel op basis van werkervaring als opleiding. De verwachting is dat een aantal mensen zijn voor wie een EVC certificaat niet nodig is omdat zij inzichtelijk over de juiste aantoonbare kennis en kunde beschikken.
 2. Stichting CommTop heeft een verkennende samenwerking afgesloten met VDH, Bestuurszaken voor facilitaire ondersteuning.
 3. Stichting CommTop heeft een overeenkomst afgesloten met Fibonacci Jobs voor de ontwikkeling van digitaal aanbod opdrachten en banen.
 4. CommTop heeft vijf EVC aanbieders aangeschreven, namelijk Vigor, QRM, Libereaux, bureau Sterk en EVC Nederland. EVC aanbieders kunnen aan de hand van de branchestandaard de EVC trajecten verzorgen voor professionals die niet hun niveau kunnen aantonen en zo ook zich niet kunnen laten certificeren op een gewenst niveau. Bij ieder EVC traject gaat een bijdrage naar stichting CommTop.
 5. De ePortfolio is een persoonlijk, strikt beveiligde plek op het register van de professional die zich heeft geregistreerd. Aan de hand van de branchestandaard en de hieronder vermelde trajecten wordt de ePortfolio nu ontwikkeld en ingericht door Inschaling.pro, Paragin en CommTop. Het streven is dat uiterlijk 1 juni de ePortfolio geheel operationeel zal zijn, inclusief de ‘look-and-feel’, de routes, begeleiding e.d.

Aan de hand van de branchestandaard kan hij of zij zelf bepalen welke trajecten worden gevolgd. De trajecten zijn nu:

– basisregistratie                                         €   35,- per jaar

– validatie diploma’s                                 €   45, eenmalig is 1 jaar geldig

– certificering                                circa       € 700,- excl. BTW per 3 jaar; op gewenst niveau

na certificering kan professional zichtbaar op register

staan ( = keuze) met officiële titel CommTop 4, 5, 6 of 7.

– EVC traject                                   circa       € 1800,-[1] EVC traject leidt tot een certificering op vastgesteld

niveau tevens geldig voor drie jaar.

 1. Sponsoring

De branchestandaard is voor de communicatiebranche een mijlpaal maar nog wel eentje ‘in ontwikkeling’. Zo zal er op de korte termijn nog een aantal rollen worden ‘ingehangen’ de branchestandaard (sub-omgevingen journalistiek, social media, webredacteur enzovoorts).

Tevens zal frequent (minimaal 1 keer per maand) aan de hand van de rollen worden vaststellen of de huidige branchestandaard voldoet en/of aangepast, respectievelijk aangevuld moet worden.

Om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de branchestandaard te blijven continueren is een financiële ondersteuningen nodig. Omdat de stichting CommTop eigenaar is en moet blijven om de onafhanke­lijkheid te garanderen van de branchestandaard is het voorstel om sponsors te zoeken die gebaat zijn met een kwalitatieve branchestandaard voor het gehele communicatiedomein.

Stichting CommTop kan haar sponsoren een korting aanbieden bij de uitvoering van audits, diplomering, certificering. Tevens is een naamsvermelding van de sponsor op de website mogelijk.

Verder wil de stichting CommTop haar sponsors uitnodigen om actief deel te nemen aan een verder onderzoek en resultaten voor de branchestandaard.

5.  Vacatures

Het bestuur van CommTop heeft een aantal vacatures uitgezet:

 • Leden Centrale Examencommissie. Inmiddels hebben er gesprekken plaats gevonden met vier leden en een secretaris van deze commissie. Na afronding afspraken wordt over deze commissie gepubliceerd op www.commtop.nl.
 • Assessoren. Kandidaat heeft minimaal 12 jaar aantoonbaar werkzaam in de communicatiebranche. Met minimaal een hbo afgeronde opleiding. Voorkeur gaat uit naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van toetsen en examineren. Een assessor wordt vier uur per traject ingezet tegen een tarief van € 75,- per uur. Inmiddels hebben zich zeven kandidaten aangemeld. Chhetri Ober plant nu de opleidingsdagen in.
 • Leden Klachten- en Geschillencommissie Een aantal beoogde leden (allen juristen) houdt zich de komende maand bezig met de verdere inrichting van deze commissie.
 • Momenteel wordt een vaste redactie opgericht die zowel voor externe als interne publicaties wordt ingezet. Gezocht worden assertieve professionals met aantoonbare vaardigheden op gebied van PR en diverse instrumenten. Momenteel is hier nog geen budget voor beschikbaar.

 

Fijn Pinksterweekend toegewenst,

 

Namens bestuur CommTop en Inschaling.pro

Jenny Le Large, directeur/voorzitter

Stichting CommTop

 

18 mei 2018

[1] De betreffende EVC aanbieder bepaalt een eigen tarief.