Onze partners

Stichting CommTop heeft een bestuur dat nauwkeurig de goedgekeurde procedures, processen voor certificering, inschaling en matching toetst en bewaakt. Met deze doelstellingen kunnen de uitvoerende organisaties de overheden, bedrijven en professionals in de communicatiebranche een breed en inspirerend pakket van diensten aanbieden voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. 
  • Stichting CommTop
   • beheert de branchestandaard en de beroepscompetentiestandaarden voor de communicatiebranche en EVC standaard in afstemming met het Nationaal Kenniscentrum EVC.
   • Kan professionals (laten) inschalen in communicatie volgens de branchestandaard communicatie EQF/NLQF op basis van hun aantonbare rollen en laat opleidingen inschalen volgens de branchestaard CoommTop communicatie NLQF.
   • benoemt de leden van de Centrale Examencommissie na advies van Onderwijs.pro en in afstemming met de Examenkamer.
   • Benoemt de assessoren na voorstel van QRM die de assessoren ook opleidt een aanstuurt.
  • Stichting Examenkamer 
   • Voor een formele inschaling van de standaard communicatie bij opleidingen heeft stichting CommTop een raamovereenkomst afgesloten met de Examenkamer met als doel een heldere en zorgvuldige werkwijze voor objectieve externe kwaliteitsborging voor examens en de examenprocedures.
   • Voor het inschalen van kwalificaties moet een instelling een verantwoordingsdocument opstellen waaruit blijkt dat ze qua onderwerpen (inhoud en niveau) voldoen aan het niveau waar de standaard voor staat. Dit conform de werkwijze en eisen die NCP NLQF hanteert voor inschalingen.
   • Een opleiding zal op alle niveaus moeten aantonen of de vereiste competenties ook matchen met het opleidingsaanbod.
   • De opleidingsadviseur stelt aan de hand van de eisen voor beoordeling een rapportage op waaruit blijkt hoe de commissie is samengesteld die zich hierover gebogen heeft en toont met een rapport aan dat aan alle competenties op het vereiste niveau bewezen c.q. aantoonbaar terug te vinden zijn in het opleidingsprogramma. Dat kan blijken uit de literatuur, de opdrachten, maar bovenal uit de toetsen / examens waarmee de kandidaten worden beoordeeld. (inclusief toetsmatrijs, de cesuur e.d.)
   • Met dit onderbouwd rapport kan na enige tijd worden geëvalueerd of de opleider de opleiding op dezelfde wijze blijft uitvoeren/continueren en of de niveaubepaling van de kandidaten gemonitord kan worden. Met andere woorden blijft door de jaren heen de opleiding zijn kwaliteit en niveau behouden.
   • Dat rapport staat voor een nulmeting en met de evaluatiegegevens zal blijken of er sprake is van borging en continuïteit.
   • Vastlegging van een NLQF vindt plaats met een officieel certificaat en een vermelding op de website van CommTop en de opleiding wordt aangemeld bij de Examenkamer voor verder toezicht.
  • Vifort, beroepsvereniging van en voor zelfstandig werkende communicatie-professionals. Vifort biedt een groot scala aan diensten, voornamelijk om de professional in de communicatiebranche zoveel mogelijk te ondersteunen op alle mogelijke fronten. Vifort werkt nu aan een vraag- en aanbodpool, waarbij een eigentijdse en zeer privacy gerichte matchingstechnologie de professionals nu zelf de regie houden: van onderwijs, scholing tot en met opdrachten en banen vice versa.
   • Paragin
    • Maker van internetsoftware voor ePortfolio’s, competentie-, kennis- en talentontwikkeling in onderwijs en bedrijfsleven, laat het CommTop-register draaien.
    • Paragin hanteert een strikte handhaving op de gegevens van haar gebruikers, klanten, samenwerkingspartners, toeleveranciers volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en beveiligt volgens de normen en beheersmaatregelen uit ISO 27001/27002 en de technische ‘best practices’, zoals mag worden verwacht van een serieuze ontwikkelaar van online softwareproducten.
    • Schaalt opleidingen voor en in de communicatiebranche in op CommTop /NLQF niveau.
   • QRM
    • Is een officiële EVC aanbieder. Een EVC-aanbieder is een erkend bureau dat iemands kennis en kunde beoordeeld aan de hand van een relevante, landelijk vastgestelde branchestandaard en legt het resultaat hiervan vast in een zogeheten ervaringscertificaat. Met een positief resultaat kan iemand versneld een carrièrestap maken en/of een verkort opleidingstraject volgen.
    • Begeleidt ‘Werkend leren: NIET terug naar de schoolbanken. WEL je diploma.’ Stel je bent al jaren werkzaam als communicatieadviseur, dakbedekker, gezondheidszorgmedewerker of welk beroep dan ook. – De kennis en vaardigheden die je voor je vak nodig hebt, heb je in de loop der jaren (aan)geleerd zonder dat je je daarvan bewust bent. Je hebt er geen speciale opleiding voor gevolgd. Je wil nu deze kennis en ervaring aantonen en omzetten in een internationaal erkend diploma.
    • Leidt op, begeleidt en stuurt assessoren aan.
    • Hobéon
     • beoordeelt de EVC-bureaus om vast te stellen of ze voldoende kwaliteit hebben om landelijk erkend te mogen worden als EVC-aanbieder
    • 8vance
     • Levert en ondersteunt een intelligent matching platform dat zorgt voor geautomatiseerde en objectieve koppeling van talenten en expertise van specialisten aan gewenste rollen en functies in de communicatiebranche.
     • Kan professionals met gecertificeerde rol(len) en kwaliteiten helpen met het vinden van een passende baan en organisaties met het vinden van de juiste professional op de gewenste plek.
     • De professional beslist zelf voor dit traject, waarbij anonimiteit en controle over eigen gegevens ‘by design’ zijn verankerd in het platform en geheel conform de eisen van ABG en GDPR
   Nieuwe professionaliseringspartners welkom  Wij staan open voor gesprekken met opleiders voor een gecertificeerd professionaliseringsaanbod. Hiervoor wordt een website ontwikkeld waar alleen gecertificeerde aanbieders hun aanbod kunnen presenteren.