Verantwoording ANBI

ANBI

Stichting CommTop
Clara Wichmannstraat 104 2984 XJ RIDDERKERK
Telefoon: (0180) 425 050
Email: info@commtop.nl

Bankrekening nr. NL23 ABNA 0604 1466 04

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8550.39.516

Statuten

Uittreksel laatste versie december 2017

Kamer van Koophandel

Uittreksel laatste versie december 2017

Beleidsplan stichting CommTop

Beleidsplan stichting CommTop

Beloningsbeleid stichting CommTop

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.
De bestuursleden en de leden Raad van Advies van de stichting CommTop mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit 2014 onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

Bestuursleden van de stichting CommTop ontvangen vacatiegeld, een vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen en is niet hoger dan de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Het maximum is hiermee vastgesteld op € 274,- (3% van het maximum van salarisschaal 18, namelijk € 9.159,50 (2017); Zie bijlage B van Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De voorzitter mag maximaal 130% ontvangen oftewel € 356,- (afgerond).

Naast vacatiegeld is tevens een onkostenvergoeding mogelijk maar mogen uiteraard niet zien op dezelfde kosten. Een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een vergadering is niet te combineren omdat zij beide zien op hetzelfde.

Stichting CommTop heeft ten doel:

a. het bewaken, stimuleren en borgen van vakmanschap in de communicatiebranche;
b. het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van vakmanschap in de communicatiebranche;
c. het versterken van de organisatie en het netwerk om visie en doelstelling verder te kunnen vertalen in activiteiten, die aansluiten bij de wensen en belangen van stakeholders; enzovoorts;
d. al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Missie en Visie

Missie – De missie van de stichting is het ondersteunen van die professionalisering door het ontwikkelen, uitwerken en borgen van de meetlat voor de gehele branche. Dankzij de opzet van een certificering in het verlengde van het Convenant kan stichting CommTop dit vanaf 1 april 2018 beter waarmaken dan ooit.

Visie – CommTop wil als overkoepelend orgaan boven de communicatiebranche de meetlat binnen de communicatiebranche ontwikkelen, uitwerken en borgen voor verdere professionalisering van deze branche op het terrein van human resources development van alle professionals. Als belangrijke basis gelden hiervoor afspraken over scholing en professionalisering van werknemers en zzp’ers.

Als verbinder tussen professionals en organisaties, onderwijs en arbeidsmarkt, ervaring en waardering. En als vraagbaak voor iedereen die weten wil wie nu eigenlijk een communicatieprofessional is; wat een webmaster precies doet; welke soorten journalisten er zijn; hoe een voorlichter verschilt van een pr-medewerker.

Doelstellingen

  • Het formuleren, borgen en periodiek actualiseren van competenties van professionals werkzaam in de communicatiebranche – op basis van de bekwaamheidseisen en eisen aan bekwaamheids-onderhoud – zoals vastgesteld in het kader van de EQF (Europese kwalificatiekader) aanbeveling van de Europese Raad 20160180NLE en met erkenning tot branchecertificering door het Nationaal Kenniscentrum EVC (Erkenning van Verworven Competenties)/ De Examenkamer;
  • Het op vrijwillige basis laten registreren van alle professionals werkzaam in de communicatiebranche om daarbij hun curriculum vitae en kwalificaties te kunnen laten valideren en om hen in het kader van ‘Leven Lang Leren en Ontwikkelen’ individueel te faciliteren in het zich laten opleiden en ontwikkelen van deze competenties;
  • Het (verder) ontwikkelen van dit registratiesysteem – op basis van de bekwaamheidseisen en eisen aan bekwaamheidsonderhoud – als sluitstuk van voortdurende professionalisering; alsmede de vakkennis van de professional te willen versterken. Onder meer door het kunnen aanwenden van overheidsfinanciering voor professionals in de sector.
  • Bewaken dat het register en de gegevens van de registranten niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit beleidsplan is opgenomen. De gegevens van registranten mogen nimmer worden gedeeld of verkocht voor commerciële doeleinden;
  • Het vervullen van een kennisdelingsfunctie, te weten: het ontsluiten en toegankelijk maken van relevante kennis en onderzoek op actuele thema’s op het terrein van professionaliteit in de communicatiebranche, het ten behoeve van kennisdeling bevorderen en onderhouden van relevante netwerken; het bieden van een platform voor online communities rondom specifieke thema’s; het vervullen van een verwijsfunctie, te weten: het actueel houden en beschikbaar stellen van informatie ten aanzien van ‘opleiding en ontwikkeling’, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Jaarverslagen stichting CommTop

Voor onze jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende pagina op onze website: www.commtop.nl/verantwoording-anbi/jaarverslagen

Meerjarenplan

Op basis van onze missie, visie en doelstellingen heeft CommTop een meerjarenplan geschreven.