Crisiscommunicatie – NLQF

Crisiscommunicatie dient in tijden van crisis te voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte.

De crisiscommunicatie NLQF van de overheid is het eerste NLQF gekwalificeerde format dat door ministerieel besluit is vastgelegd. Daarbij is bij wet vastgelegd welk plan je dient te volgen en hoe dit uit te rollen. Tevens wordt beschreven welke communicatiefuncties en rollen er nodig zijn. De branchestandaard NLQF harmoniseert de kwaliteit van kennis en vaardigheden op een aantal niveaus. Deze crisiscommunicatie valt in de hoogste niveaus, namelijk 6 en 7.

Wat dit ons leert is dat deze specifieke vormen van communicatie op strategische en operationeel niveau goed te beschrijven zijn en daardoor goed passen in de branchestandaard voor het communicatievak dat in 2018 is ontwikkeld door CommTop. Hoe specifieker hoe beter lijkt het adagio. Het veelgebruikte begrip ‘overheidscommunicatie’ valt bijvoorbeeld binnen het kwaliteitsraamwerk amper te kwalificeren. Meestal omdat dit te vaag en te algemeen is.

Crisiscommunicatie in het kort

De Minister van Veiligheid en Justitie is aangewezen als coördinerend minister voor crisisbeheersing. Daarbij zijn hoofdlijnen van het crisisbeheersingsbeleid en het stelsel en de alle actoren vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Via deze link is het volledig handboek te lezen.

  • Het Handboek is van toepassing op situaties, waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die anderszins een grote maatschappelijke impact (kunnen) hebben.
  • De kern van de nationale crisisbesluitvormingsstructuur wordt gevormd door onder meer de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. De inrichting en samenstelling van de onderdelen van de nationale crisisorganisatie zijn van begin af aan gefocust op een op maat gesneden en flexibele en samenwerking met het netwerk van de betrokken publieke en private partners. Uiteraard met als doel relevante kennis en expertise te verankeren.
  • Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming is vastgesteld door de ministerraad.
  • Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming is het beleidskader en richtsnoer voor alle planvorming van en voorbereiding door de rijksoverheid op specifieke situaties, incidenten of gebeurtenissen.
  • Het Handboek is verzonden aan alle gezagsdragers waaronder ondermeer ministers en staatssecretarissen; commissarissen van de Koningin en burgemeesters; voorzitters van de veiligheidsregio’s en de gezaghebbers van de alle belangrijke openbare lichamen en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal; en niet de minsten, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitter van Brandweer Nederland en de voorzitter van de Vereniging GGD GHOR Nederland, et cetera.